Logo
20 rokov s vami

O NAŠEJ FIRME

Spoločnosť OLYMP bola založená v roku 1995. Sme 20 rokov s Vami a našou silnou stránkou je skúsenosť a tradícia. Od svojho založenia spoločnosť kontinuálne rastie a okrem Slovenska pôsobí aj v Českej republike. Spokojný klient je pre nás cieľom, ale aj hodnotením našej práce. Uvedomujeme si, že každý klient, ktorý sa k nám opakovane a rád vracia , posúva našu firmu dopredu. Kladieme dôraz na osobný prístup a dokonalé spoznanie potrieb jednotlivých zákazníkov, aby sme vždy vedeli navrhnúť najefektívnejšie riešenie s rešpektovaním jeho požiadaviek a predstáv. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie našich služieb tak, aby sme prevýšili Vaše očakávanie s ktorými za nami prichádzate.

— Jozef Šmrhola

Obecné erby

Obecné
ERBY


Stredobod obecných slávností. Erby tvoria od stredoveku súčasť nielen každodenného života miest a obcí, ale sa spájajú aj s tými najslávnostnejšími chvíľami v dejinách mesta či obce.

V každodennom živote obec používa svoj erb najmä v obecnej pečati, na označenie začiatku a konca obce, na označenie obecného úradu, na výzdobu zasadacej siene, či sobášnej siene, či na insígniách starostu.

V histórii obce sú však aj celkom mimoriadne chvíle, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť a dôstojný, či priam slávnostný rámec. Patria medzi ne napríklad slávnostné pripomenutia si okrúhlych výročí prvej písomnej zmienky o obci, pri ktorých hrá heraldika - mestský, či obecný erb, alebo vlajka - mimoriadne významnú úlohu

Tak ako si človek pripomína okrúhle výročia svojho narodenia, patrí sa aby si občania pripomenuli úctyhodnú starobylosť obcí v ktorých žijú svoj život. Okrúhle výročia v ľudskom živote sa počítajú na desaťročia, či päťročia, okrúhle výročia života obcí sa počítajú na storočia, či polstoročia.

Je doslova neúctou k vlastnej histórii a k jej obyvateľom, ak sa storočnica obce prejde mlčaním. Na druhej strane dôstojná oslava storočnice obce je dôkazom skutočného vzťahu k svojej obci.

Erb je symbolom samotnej histórie obce, napokon spravidla sa nevytváral nanovo, ale heraldickou úpravou starého obecného symbolu, ktorý bol známy podľa historickej pečate obce. Erb je vznešeným znamením starobylosti, preto má pri oslavách významnú a nezastupiteľnú úlohu.

Naša firma je pripravená pomôcť pri vytvorení slávnostného rámca osláv storočníc miest a obcí aplikáciami erbov na pamätných plaketách, medailách, pamätných heraldických doskách, pripomínajúcich významné výročie, inštalovaných na budove obecného úradu, či v jeho interiéri, aplikáciami erbu s uvedením výročia na slávnostných pohároch, čašiach a ďalších pamätných predmetoch tak, aby nadlho, či navždy pripomínali nielen starobylosť obce, no najmä vzťah jej obyvateľov k ich rodisku, či bydlisku - najvlastnejšej domovine.

Cirkevné
ERBY


Cirkevná heraldika je oblasť tvorby a používania erbov, ktorá v  sebe spája jednak všeobecné heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby a jednak špecifické heraldické prvky, ktoré sú v  Rímskokatolíckej cirkvi a v  Gréckokatolíckej cirkvi prijaté a dôsledne sa rešpektujú. Ide napríklad o používanie kňazského klobúka nad erbom farára, dekana, kanonika, či biskupa, používaním mitry, berly, procesiového kríža, ktoré sprevádzajú príslušné erby a pod. Jednotlivé stupne cirkevnej hierarchie sa odlišujú napríklad sfarbením kňazského klobúka, či pridaním príslušnej insígnie za heraldický štít.

Cirkevná heraldika vznikla súčasne s  rytierskou, či šľachtickou. Vstupom šľachticov s  vlastnými erbami do radov Cirkvi, ako aj slobodným prijímaním osobných erbov kňazmi sa začala formovať osobitná vetva heraldickej tvorby - osobné cirkevné erby.

Erb cirkevného hodnostára sa spočiatku používal aj ako erb jeho úradu. V  niektorých prípadoch ho napr. biskupstvo používalo aj po smrti biskupa a z  jeho erbu sa tak stal erb biskupstva. Iné biskupstvá, dekanáty, či farnosti si slobodne a natrvalo brali do svojich erbov atribúty svojich svätých patrónov. Tak vznikla druhá vetva cirkevnej heraldiky - erby cirkevných inštitúcií.

Obe spomenuté vetvy cirkevnej heraldiky sa dnes tešia pozornosti a podpore Cirkvi, ale aj Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldicky správne cirkevné erby, ktoré vznikli v  spolupráci s  heraldikmi, resp. s heraldickými kozultormi Rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi sa zapisujú do Heraldického registra Slovenskej republiky. O tejto skutočnosti môže Heraldický register vydať aj slávnostné osvedčenie - erbovú listinu (armáles).

Naša firma je pripravená usmerniť záujemcu o cirkevný erb - či už osobný erb kňaza, alebo erb farnosti - pri jeho tvorbe, registrovaní a publikovaní a samozrejme je pripravená vyhotoviť širokú škálu rôznych realizácií cirkevného erbu na rôznych predmetoch, kde sa v  Cirkvi erby tradične používali.

Cirkevné erby
Cirkevné erby

Rodové
ERBY


Občianska rodová heraldika predstavuje samostatnú vetvu súčasnej heraldickej tvorby, ktorá sa v  posledných desaťročiach na Slovensku úspešne rozvíja. Právo na svoj rodinný erb má každý občan. V  prípade existencie historického rodového erbu - šľachtického, či meštianskeho - je možné uvažovať o jeho obnovení a požiadať o jeho zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

To predpokladá predloženie archívnych dokumentov, osvedčujúcich skutočnosť, že erb je skutočne rodinným dedičstvom. V  ostatných prípadoch možno, v  spolupráci so špecialistom heraldikom, uvažovať o vytvorení nového erbu podľa starých postupov pri tvorbe erbov. Pod jeho vedením vznikne erb, ktorý posúdi Heraldické kolégium a to ho odporučí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na zapísanie do Heraldického registra. O tejto skutočnosti môže Heraldický register vydať aj slávnostné osvedčenie o zapísaní erbu do registra - erbovú listinu (armáles). Odovzdanie erbovej listiny sa môže udiať za asistencie herolda Slovensko, ustanoveného Heraldickým kolégiom. Ministerstvo vnútra tiež publikuje rodové občianske erby v  knižnom vydaní Heraldického registra (dosiaľ vyšlo sedem zväzkov). Záujemcovia o publikovanie svojho erbu sa môžu obrátiť aj na Heraldický klub so žiadosťou o publikovanie svojho erbu v  Heraldickom almanachu (dosiaľ vyšli dva zväzky).

Naša firma je pripravená usmerniť záujemcu o rodový občiansky erb pri jeho tvorbe, registrovaní a publikovaní a samozrejme je pripravená vyhotoviť širokú škálu najrôznejších realizácií rodového občianskeho erbu na rôznych predmetoch dennej potreby i na náročných luxusných artefaktoch.

Čo o nás povedali naši klienti


Blog

Všetky články

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto webovej stránky spracúvame a ukladáme na vašom zariadení súbory cookies. Viac informácií